Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

phulam-vn-thu-tuc-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat.jpg

Căn cứ Khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, tùy thuộc vào người phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật sẽ có quy định thu hồi riêng đối với từng trường hợp.

Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét:

- Nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

- Nếu xác định giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra.

Trường hợp 2: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận tự phát hiện

Theo Điểm b Khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phát hiện giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi giấy chứng nhận.

Trường hợp 3: Người sử dụng đất phát hiện

Căn cứ Điểm c Khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, trường hợp người sử dụng đất phát hiện giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm kiểm tra, xem xét quyết định thu hồi giấy chứng nhận.

Theo Điểm a Khoản 4 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, kiến nghị của người sử dụng đất phải thể hiện dưới dạng văn bản, gồm các giấy tờ sau:

- Đơn phản ánh việc cấp giấy chứng nhận không đúng quy định.

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.

TRANG THIỀU
Chia sẻ